กรุสำหรับ พฤษภาคม, 2010

คิ ด ถึ ง ค น ใ ก ล้ ใ จ แ ต่ ไ ก ล ต า 


คิ ด ถึ ง ทุ ก เ ว ล า คื อ ค ว า ม รู้ สึ ก ฉั น  


คิ ด ถึ ง ภ า พ เ ก่ า – เ ก่ า ที่ เ ร า เ จ อ กั น  


คิ ด ถึ ง ค ว า ม ผู ก พั น แ ล ะ อี ก ม า ก ม า ย  


คิ ด ถึ ง ร อ ย ยิ้ ม แ ล ะ เ สี ย ง หั ว เ ร า ะ  


คิ ด ถึ ง เ พ ร า ะ ร อ ย ยิ้ ม นั้ น มี ค ว า ม ห ม า ย 


คิ ด ถึ ง เ ว ล า ใ จ ไ ม่ ส บ า ย  


คิ ด ถึ ง ต อ น อ ยู่ ข้ า ง ก า ย ทุ ก เ ว ล า 


คิ ด ถึ ง ค ว า ม อ บ อุ่ น ที่ สั ม ผั ส ไ ด้ 


คิ ด ถึ ง ที ไ ร ใ จ ก็ ใ ฝ่ ห า  


คิ ด ถึ ง ค ว า ม รู้ สึ ก ที่ มี ใ ห้ ม า  


คิ ด ถึ ง ส า ย ต า แ ล ะ ก า ร ก ร ะ ทำ  


คิ ด ถึ ง ถ้ อ ย คำ ที่ ค อ ย เ ป็ น ห่ ว ง  


คิ ด ถึ ง น้ำ เ สี ย ง ห นั ก ห น่ ว ง แ ต่ น่ า ขำ 


คิ ด ถึ ง สิ่ ง ดี ดี ที่ น่ า จ ด จำ  


คิ ด ถึ งถ้ อ ย คำ ที่ แ ส ด ง ว่ า ห่ ว ง ใ ย  


ถ้ า ไ ม่ . . คิ ด ถึ ง . . ค น ค น นี้ 


ก้ อ ไ ม่ มี ใ จ . . คิ ด ถึ ง . . ใ ค ร ค น ไ ห น 


คิ ด ถึ ง . . คิ ด ถึ ง . . แ ล ะ คิ ด ถึ ง . . สุ ด หั ว ใ จ  

 

ไ ม่ เ ค ย . . คิ ด ถึ ง . . ใ ค ร เ ท่ า . . คิ ด ถึ ง เ ธ อ ”  

 From fw mail

Advertisements

ข้อดีของการมีแฟนเป็นเกย์ (น่ารัก ขำขำ)

 

1. เขาจะดูดี ดูเนี๊ยบตลอดเวลาทั้งต่อหน้าและลับหลัง

 

2. เขาเป็นคนสุภาพ และอ่อนโยนและเข้าใจผู้หญิง

 

3. ยังมั่นใจได้ว่าเรายังผู้หญิงเพียงคนเดียวของเขา (เพราะนอกนั้นเป็นผู้ชายหมด)

 

4. การมีแฟนเป็นเกย์จะได้กุศลแรงมากที่ช่วยรักษาสถานภาพทางสังคมของเค้า

 

5. อาจโชคดีได้สามีในคราวเดียวกันถึงสองคน

 

6. เค้าสามารถทนรอวันนั้นของเดือนได้โดยไม่ออกอาการหงุดหงิด

 

7. จะไม่ต้องคอยผวาเช็คเบอร์โทรสาว ๆ คนอื่นของเขา (เพราะมันจะมีแต่เบอร์ผู้ชายเป็นส่วนมาก)

 

8. สังคมจะร่วมชื่นชมยินดีที่คุณช่างหาแฟนได้อินเทรนด์จริงๆ

 

9. ไม่ต้องมานั่งกลุ้มใจเรื่องมารหัวขนของหญิงอื่น เพราะกิ๊กของเค้าไม่มีมดลูก

 

10. เวลาอยู่ด้วยกันไม่ต้องอายมากมาย…เพราะบางครั้งอ่อยให้ตายยังไงมันก้อไม่มีอารมณ์

 

11. ต่างคนต่างมีอิสระ…มีเวลาแรดเป็นของตัวเอง

 

12. เกย์ส่วนมากมักจะหน้าตาดีๆหล่อๆ..เป็นโอกาสของเราที่เวลาเจอเพื่อนเค้าจะได้แอบเหล่

 

13. เราจะไปมีผู้ชายอื่นที่ไหนมันก้อไม่ว่าเราหรอก..แค่แบ่งให้มันบ้างก้อพอ

 

14. พวกนี้มักจะรสนิยมสูง..ดังนั้นเวลาคบกันไม่ต้องกลัวว่ามันจะพาเราไปกินข้าวมันไก่ข้างถนน

 

15. ได้หน้าแต่ไม่เคยลืมหลัง

 

 

 

 

“ในทรรศนะของข้าพเจ้า”

 

hahaha รักนะ ตุ๊ด…. (づ ̄ ³)